Regulamin

REGULAMIN SERWISU
www.opinienatematfirm.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Serwisem jest internetowy serwis Opinienatematfirm.pl, znajdujący się pod adresem www.opinienatematfirm.pl (dalej Serwis)
 2. Usługodawcą prowadzącym serwis www.opinienatematfirm.pl jest Virtual Network Communications z siedzibą w Warszawie (dalej Usługodawca).
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez e-mail: redakcja@opinienatematfirm.pl
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Serwisu, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu, w celu dostępu, zamieszczania oraz przechowywania przez Użytkowników treści zawierających opinie na temat podmiotów gospodarczych i innych (dalej Usługi).
 5. Serwis służy informowaniu społeczności zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych aspektach działalności podmiotów gospodarczych i innych (dalej Firm).
 6. Usługi są nieodpłatne.
 7. Osoba korzystająca z usług Serwisu to Użytkownik.
 8. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 9. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Regulamin nieodpłatnie udostępnia się Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej serwisu w sposób, pozwalający na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 2
Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie i przechowywanie treści, naruszających dobra osobiste opiniowanych podmiotów, a także prawa autorskie i inne osób trzecich.
 3. Usługodawca może w każdym czasie, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika, usunąć wpisy naruszające jakiekolwiek przepisy prawa bądź zasady współżycia społecznego.
 4. W razie zamieszczenia w Serwisie danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że jest administratorem tych danych osobowych, a także, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Użytkownik powierza Usługodawcy w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia przez Operatora Usług.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa.
 2. Do zamieszczania opinii w serwisie konieczne jest dodatkowo czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w szczególności w celach utrzymania, uaktualnienia lub dokonania stosownych zmian w Serwisie, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

§ 4
Dodawanie opinii

 1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment tekstu zawierający tematyczny opis danego podmiotu, umieszczony w Serwisie przez Użytkownika (dalej Opinia).
 2. Dodanie opinii następuje przez użycie funkcji „Dodaj komentarz”.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy Użytkownika (Podpisu) oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 4. Adres poczty elektronicznej nie jest ujawniony na stronie internetowej, przez co nie jest dostępny dla jej Użytkowników.

§ 5
Opinie użytkowników.

 1. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  a) Zawierających treści znieważające, zniesławiające, naruszające dobra osobiste opiniowanych podmiotów;
  b) Zawierających treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego;
  c) Zawierających informacje z życia prywatnego osób trzecich lub inne intymne informacje dotyczące osób trzecich;
  d) Naruszających tajemnicę handlową, tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnicę państwową, tajemnicę wojskową, tajemnice zawodową;
  e) Zawierających wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne;
  f) Propagujących przemoc lub rasizm;
  g) Zawierających treści reklamowe lub materiały promocyjne.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane i przechowywane w Serwisie opinie, w tym za rozpowszechnianie danych naruszających prawa osób trzecich, ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że zamieszczanie w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich może skutkować jego odpowiedzialnością cywilną lub karną wobec tych osób.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych danych.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
Zgłaszanie naruszeń

 1. Użytkownik lub jakikolwiek inny podmiot, który uważa, że Opinie zamieszczone przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie mają charakter bezprawny lub są w jakikolwiek sposób sprzeczne z Regulaminem Serwisu, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy (dalej Zgłoszenie).
 2. O dokonaniu ewentualnego naruszenia, Zgłaszający powiadamia Usługodawcę poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres e-mail: redakcja@opinienatematfirm.pl
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) dane kontaktowe Zgłaszającego;
  b) imię i nazwisko;
  c) adres e-mail;
  d) wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia;
  e) podanie informacji umożliwiających Usługodawcy zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się treść, do której dostęp Usługodawca ma uniemożliwić;
  f) uzasadnienie;
  g) ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.
 4. Zgłaszający, który składa zgłoszenie nie zawierające wszystkich wyżej wymienionych elementów zostanie przez Usługodawcę wezwany do uzupełnianie zgłoszenia.
 5. W razie uznania przez Usługodawcę zgłoszenia za wiarygodne, bądź też otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nią działalności, Usługodawca uniemożliwia dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu bądź wpisów, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika, na wniosek podmiotu, którego dane wpisy dotyczą.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich wpisów Użytkownika, jeśli tylko niektóre z nich naruszają prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacja Użytkownika lub Zgłaszającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: Virtual Network Communications, ul. O. Kolberga 5/39, 02-650 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Reklamującego umożliwiające kontakt z nim,
  b) rodzaj usługi, której dotyczy,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Usługodawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi – Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§ 7
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Wersja 1.0 z dnia 10 lutego 2014 r.

Jedna myśl na temat “Regulamin”

 1. Serdecznie polecam salon Saboro Premium Massage w Katowicach przy ulicy Dyrekcyjnej 4/2. Oferują całą gamę profesjonalnych masaży oraz zabiegi kosmetyczne. Wszystkie informacje podane są na ich stronie internetowej. Polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *